Zásady spracovania osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nezisková orgaizácia Čerstvé Ovocie plne rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov pri odbere newsletteru, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov neziskovou organizáciou Čerstvé Ovocie, ktorá je organizátorom a realizátorom projektu Urban Market.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI ODBERE NEWSLETTERU.

KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU / PREVÁDZKOVATEĽA

Správcom osobných údajov je Čerstvé Ovocie, n.o. prevádzkovateľ webovej stránky www.urbanmarket.sk, so sídlom: Majerníkova 3008/16, 841 05 Bratislava – Karlova Ves. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky – Zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a s legislatívou Európskej únie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”). V maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté a ktoré spracúvame.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Dotknutá osoba: Odberateľ newsletteru
  • Príjemcovia osobných údajov: Čerstvé Ovocie, n.o., IČO: 45734232
  • Zoznam osobných údajov: Osobné údaje žiadateľov o zaradenie do databázy pre zasielanie newsletterov – emailová adresa
  • Účely spracovania osobných údajov: Evidencia e-mailových adries pre zasielanie noviniek a ponúk týkajúcich sa registrácie a aktivít spojených s projektom Urban Market
  • Doba uchovávania osobných údajov: Po celú dobu trvania súhlasu.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracovávať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Právny základ spracúvania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba zadaním emailovej adresy a následným potvrdením odberu newsletteru potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na info@cerstveovocie.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu: Čerstvé Ovocie, n.o., Majerníkova 3008/16, 841 05 Bratislava – Karlova Ves.